.

.
Ovan Svartviks sulfitfabrik - nu borta .

31 maj 2014

Sjuk- och begravningskassa


Arbetarna på Svartvik bildade 1887 sjuk- och begravningskassor. På 90-talet betalade en gift man för medlemskap 7:-kr/år och erhöll då vid sjukdom 1,25/dag och hustrun 5:-/vecka. Änklingar och ogifta ”eger frihet att välja mellan att inbetala 5:-kr/år och erhålla 1:-/dag eller inbetala 7:-/år och erhålla 1,25/dag”. Obotligt sjuka eller genom ” ålders bräcklighet sängliggande som äro öfver eller under 55 år kunna mot en årsafgift af kronor 5:- komma i åtnjutande af ett understöd af 5:-/vecka i 12 veckor” (Sedan då?). Ovanstående är ett utdrag ur protokoll från möte med styrelsen för Sjuk- och Begrafningskassan för arbetarna vid Svartviks Sågverk och lasttageplatsden 27/6 1896. Ordförande var disponent Barth. Ibland kunde beslut fattas av ”sjukkassan” som idag inger betänkligheter eller kanske ilska, som t.ex. $ 3 i protokoll visar, fört vid ordinarie möte den 6 februari 1896; mötesordförande var pastor E. Lundholm: ”Godkändes styrelsens beslut af den 12te Oktober 1895 bestämdes det att arbetaren O.Z. Och J.O.H. Skulle få komma i åtnjutande af half ersättning vid sjukdomsfall, ehuru de betraktades såsom obotligt sjuka” (suck). Man undrar också hur det gick för änkan A.B.B. ett par decennier senare. Styrelsen för ”sjukkassan” hade möte den 30 september 1921 på Svartviks kontor och protokollets $ 2 säger: Änkan A.B.B. född … sökte inträde i sjukkassan, men då förelagt läkarintyg utvisade att hon led av åderbråck i båda benen, beslöts avslå denna ansökan. Ett litet utdrag ur styrelsens för ”Svartviks arbetares sjuk- och begrafnings-kassas” årsberättelse gällande 1892: ”Under årets lopp har ur kassan lemnats bidrag till 91 medlemmar. Medlemsantalet var vid årets början 250 st, ingått 9, afflyttat 29 samt med döden afgått 1. Behållningen af kassans medel den 31 December 1892 Kr 17.230.41 är innestående hos Trävarubolaget Svartvik.”. Stadgar (1899) $ 5 ”Till begrafningshjelp efter manlig ledamot erhålles 25 kronor, och efter qvinlig 15 kronor” (tala om mansgrisar till beslutsfattare – ojämlikhet efter döden också). $ 6 ”Den, som ådragit sig sjelfförvållad sjukdom eller genom fylleri och andra laster gjort sig skada och derigenom oförmögen till arbete, erhåller ej sjukhjelp”.

4 maj 2014

Från cykeltur åt Svartvik till

Fyra foton, fotograferat morgonen den 4 maj 2014. Kamera: Nicon. Fototeknisk noggrannhet: ingen, utan bara "rakt av".


I grusgropa (Sjöbergs) stöter man nu på berg.


Uppbruten förrådsbod vid kyrkogården på Svartvik. Tomt inuti.Två viktiga saker i mitt liv: Nolbykullen och idrottsföreningens omklädningsrum (Hemmanet).
Gubbarna på fabriken (som tyckte ofta, och om mycket) döpte dessa byggnader till ett föga smickrande namn när de byggdes på Hemmanet på 50-talet. Men nog är de fina och passar bra i området.